Projekt „Ahhaalik kool – kaasaegse õpikäsituse rakendamine Tartu Forseliuse Koolis“ - Tartu Forseliuse kool

Igaüks on oluline

Projekt „Ahhaalik kool – kaasaegse õpikäsituse rakendamine Tartu Forseliuse Koolis“


„8.1 Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“;
„Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“

Tartu Forseliuse Kool sai novembris Euroopa Sotsiaalfondilt ligi 3000€ toetuse projektile „Ahhaalik kool – kaasaegse õpikäsituse rakendamine Tartu Forseliuse Koolis“, milles osalevad kooli II ja III kooliastme õpetajad. Projekti eesmärgiks oli asuda rakendama kaasaegset õpikäsitust, mis toetaks nii õpetajate kui õppijate õpimotivatsiooni, tooks kaasa huvi ja pühendumuse õppimise vastu. Selleks kaotati koolis õppesuunad ning rikastati valikainete nimekirja. Projekti raames toimus tihe koostöö Teaduskeskusega AHHAA, mille raames koolitati meie õpetajaid ning anti häid näpunäiteid kaasaegse õpikäsituse rakendamiseks koolis.

Projekti tulemusena:

  • Moodustati valikainete klassiülene süsteem, kus koos õpivad 6.-8. klassi õpilased. Valikaineid on nimekirjas 9 ning igal poolaastal saab õpilane valida endale ühe sobiva. Aastas läbib iga 6.-8. klassi õpilane kaks valikainet.
  • II ja III kooliastme õpetajad osalesid koolitustel ja töötubades AHHAA teaduskeskuses ning omandasid uusi õppemeetodeid, mida tunnis rakendavad.
  • Kooli õpetajatest moodustusid grupid, kes hakkasid tegelema ainetevahelise lõiminguga 4. ja 7. klassides, mille tulemusena on loodud väga põnevad ja erinevaid aineid ühendavad koostööprojektid. Järgmisel aastal kaasatakse lõiminguprojektidesse 5. ja 8. klassid ning 2018/2019 õppeaastal 6. ja 9. klassid.